Yksilöllisesti yhdessä

Neuropsykologista tutkimusta ja kuntoutusta 

Työnohjausta ja konsultaatiota


Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita, kun huoli herää kehityksestä, oppimisesta, arjen toimintakyvystä tai työkyvystä. Vaikeudet voivat näyttäytyä tiettyjen taitojen hitaana kehityksenä, oppimisen vaikeuksina sekä keskittymisen, itsenäisen toiminnan, sosiaalisten taitojen tai tunteiden säätelyn haasteina. Arjen toimintakyky on voinut alentua myös vamman tai sairastumisen myötä. 

Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan tiedonkäsittelyn toimintoja, joita ovat kielelliset taidot, näönvaraiset toiminnot, muisti, tarkkaavuus ja toiminnanohjaus. Lisäksi arvioidaan lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan taitoja. Tutkimuksessa voidaan kartoittaa myös vuorovaikutusta ja tunne-elämää. Tutkimuksen laajuus määrittyy tutkimuskysymyksen perusteella.

Neuropsykologisessa tutkimuksessa hankitaan tietoa haastattelulla, havainnoimalla, testitehtävillä sekä kyselylomakkeilla.

Tutkimuksen kustannuksen voi maksaa asiakas itse. Jos asiakkaalla on lääkärin lähete, hän voi hakea Kelan korvausta kuluista. Tutkimukseen voi tulla myös maksajatahon osoittamalla lähetteellä. Maksusitoumuksen voi saada esimerkiksi julkisesta terveydenhuollosta, työvoimapalveluista, työterveyshuollosta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta tai vakuutusyhtiöstä. 

Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on lievittää aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen vaikeuksia ja vahvistaa arjen toimintakykyä. 

Kuntoutuksessa harjoittelu voi kohdentua häiriintyneiden alueiden harjoittamiseen tai erilaisten selviytymiskeinojen omaksumiseen. Esimerkiksi oppimisvaikeuksien kohdalla voidaan keskittyä luku- ja kirjoitustaidon parantamiseen, peruslaskutaidon vahvistamiseen tai luetun ymmärtämisen ja muistikeinojen opetteluun. 

Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti ja yhteistyössä kuntoutujan kokonaistilanteen näkökulmasta. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan säännöllisesti.

Kuntoutuksen kesto ja tiheys määräytyy sovitusti tai maksusitoumuksen mukaan.

Kuntoutus voi toteutua vastaanotolla, koti/päiväkoti/koulukäyntinä ja etäkuntoutuksena.

Neuropsykologisen kuntoutuksen aloittamisen edellytyksenä on neuropsykologinen tutkimus, jonka perusteella on todettu vaikeuksien luonne, vaikeus- ja haitta-aste. Maksusitoumuksen saaminen esimerkiksi kunnan terveydenhuollosta, Kelalta tai vakuutusyhtiöstä edellyttää lääkärin lausuntoa. Asiakas voi myös itse maksaa neuropsykologisen kuntoutuksen.


Työnohjaus ja konsultaatio

Työnohjauksen tavoitteena on syventää ammatillista osaamista, jäsentää työn rakenteita ja tukea työssä jaksamista.  

Työnohjauksessa voidaan vahvistaa psykologisten tutkimusten suorittamista, tulosten tulkintaa ja tulosten soveltamista jatkotoimenpiteiden osalta.

Konsultaatio liittyy asiakas-/potilastapausten prosessien tukemiseen.

Työnohjauksen voimavarakeskeinen viitekehys tarkoittaa työntekijöiden toimijuuden tukemista auttamalla heitä löytämään itse ratkaisuja ongelmakohtiin ja kehittyä ammatillisesti. Voimavarakeskeisessä työnohjauksessa voi käyttää ratkaisukeskeisiä ja toiminnallisia menetelmiä.

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, pari-, ryhmätyönohjauksena.